fbpx

Archief

  1. Home
  2. Informatiebank
  3. Inkomstenbelasting
  4. Stakingswinst

Stakingswinst

De stakingswinst is de winst die wordt behaald met het staken van een onderneming. Dit bedrag komt bovenop het belastbaar inkomen in box 1. Van staken kan ook sprake zijn indien de ondernemer overlijdt, emigreert, gaat scheiden of de onderneming omzet naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.). In zo’n situatie spreken we van fictief staken.

Hulp bij het berekenen van de stakingswinst

Bij het beëindigen van een onderneming komt vaak meer kijken dan gedacht. Vooral fiscaal kan het beëindigen van een onderneming complexe situaties opleveren. Schakel de hulp van TaxFix in om de afwikkeling met de Belastingdienst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard kijken wij hoe wij de staking (lees: stopzetting) zo gunstig mogelijk kunnen afwikkelen.

Begrip staking

Staking houdt in dat de de onderneming niet langer voor rekening en risico wordt gedreven en de ondernemer niet langer wordt verbonden voor verbintenissen betreffende de onderneming.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkoop of schenking van de onderneming.

Ook het liquideren van de onderneming valt onder het begrip staken. Daarnaast is er ook sprake van (fictief) staken indien de ondernemingsactiviteiten dermate afnemen dat het niet meer als een onderneming gezien kan worden.

Stakingswinst berekenen

De winst behaald met staking, is de boekwinst op de activa en passie bij verkoop aan derden of aan het privévermogen. Daarnaast vallen ook de stille reserves onder de stakingswinst. Stille reserves zijn posten op de balans waarbij een verschil is tussen de bedrijfseconomische- en fiscale waardering. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de fiscale oudedagsreserve, herinvesteringsreserve en goodwill. Het verschil tussen de (zakelijke) waarde en de boekwaarde is de stakingswinst voor toepassing van stakingsaftrek.

rekenvoorbeeld stakingswinst

Rekenvoorbeeld stakingswinst

Persoon A staakt zijn onderneming. Op de balans staat een auto en een winkelpand. Omdat hij de onderneming staakt, moet hij over onderstaand verschil afrekenen.

rekenvoorbeeld stakingswinst

De stakingswinst bedraagt bij elkaar €53.000, waarbij nog geen rekening is gehouden met stakingsaftrek.

Verkoop onderneming aan familie

Bij verkoop van de onderneming aan een familielid is het belangrijk dat de overdracht tegen een zakelijke prijs plaatsvindt. Een zakelijke prijs houdt in de prijs die een derde voor de onderneming of activa van de onderneming zou betalen. Verkoopt u de onderneming toch tegen een lagere prijs, dan moet de stakingswinst tegen de zakelijke waarde worden berekend. Afwijken hiervan kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst het verschil tussen de zakelijke waarde en de overdrachtsprijs als een schenking ziet. Als hiervan sprake is dan wordt de ‘schenking’ belast met schenkbelasting.

Stakingswinst uitstellen (doorschuiven)

De mogelijkheid bestaat om de stakingswinst door te schuiven. De belastingafrekening vindt plaats bij uitkering van de lijfrente. Let erop dat het doorschuiven alleen mogelijk is als er sprake is van voorzetting van de onderneming.

Wanneer is het doorschuiven van de stakingswinst mogelijk?

Het doorschuiven van de stakingswinst is alleen mogelijk in de volgende situaties:

  • Overlijden

De overledene kan de belastingclaim (automatisch) doorschuiven naar de erfgenaam. De erfgenaam gaat verder met dezelfde bedragen op de (fiscale) balans. De stakingswinst is pas belast zodra er sprake is van een situatie zoals genoemd in de eerste alinea.

  • Echtscheiding

Ook bij een echtscheiding is het mogelijk om de stakingswinst door te schuiven. Bij huwelijk in gemeenschap van goederen zijn er juridisch gezien 2 eigenaren. De helft van de onderneming wordt gestaakt, waardoor er sprake is van stakingswinst. De wet biedt de mogelijkheid om de behaalde stakingswinst door te schuiven naar de ondernemer die de onderneming voortzet. Ook het doorschuiven van de fiscale oudedagsreserve (FOR) is mogelijk.

  • De onderneming wordt voortgezet door een andere ondernemer

Als er sprake is van een bedrijfsovername, is het mogelijk om de belastingclaim door te schuiven naar de nieuwe ondernemer. Dit zal wel invloed hebben op de overdrachtsprijs van de onderneming. De ondernemer die voortzet gaat verder met dezelfde (fiscale) balans als de vorige ondernemer.

  • De onderneming gaat verder als B.V. of N.V.

Bij het omzetten van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een B.V. vindt een fictieve staking plaats. In de praktijk blijft de praktische vorm van ondernemen gewoon bestaan, maar de eenmanszaak wordt opgeheven. Dit houdt in dat er ook stakingswinst moet worden berekend, tenzij er gekozen wordt voor doorschuiven. De FOR kan niet worden doorgeschoven. De B.V. gaat vervolgens door met de (fiscale) balans van de eenmanszaak. Een belangrijke voorwaarden om te kunnen doorschuiven is dat de belanghebbende al tenminste 3 jaar werkzaam is geweest in de eenmanszaak. Daarnaast mogen de aandelen van de B.V. gedurende 3 jaar na doorschuiving niet worden verkocht.

Stakingswinst omzetten in lijfrente

Het afrekenen van de stakingswinst is voor veel ondernemers een dure aangelegenheid. Om de ondernemer tegemoet te komen is de mogelijkheid bedacht om de stakingswinst om te zetten in lijfrente. De lijfrente dient gestort te worden bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Op het moment van uitkering vindt de definitieve afrekening plaats met de Belastingdienst.

Aan deze faciliteit zijn voorwaarden en maximumbedragen verbonden. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

Fiscale oudedagsreserve omzetten in lijfrente

Regelmatig komt het voor dat de reservering van de opgebouwde FOR niet daadwerkelijk gespaard is, maar direct wordt geconsumeerd. De liquiditeit ontbreekt, wat afrekenen verhindert. Omzetten van de FOR in lijfrente kan een mogelijkheid bieden. Dit voorkomt afrekenen op het moment van (fictieve) staking. Ook in deze situatie dient de FOR te worden gestort bij een erkende (lijfrente) verzekeraar. De fiscale afrekening vindt plaats bij uitkering van de lijfrentepolis

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen