fbpx

Archief

  1. Home
  2. Informatiebank
  3. Inkomstenbelasting
  4. Meewerkaftrek

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een faciliteit voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. De meewerkaftrek biedt ondernemers de mogelijkheid om een (forfaitair) percentage van de winst in aftrek te brengen op de belastbare winst. Feitelijk maakt de ondernemer minder winst, waardoor er minder belasting verschuldigd is. De belangrijkste voorwaarde is dat de partner van de ondernemer heeft meegewerkt in de onderneming en daar (op jaarbasis) maximaal €5.000 vergoeding voor heeft ontvangen. Daarnaast is het belangrijk dat die partner geen (directe) mede-eigenaar is van de onderneming. 

Heeft u als ondernemer hulp nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting?

TaxFix helpt ondernemers met het verzorgen van hun aangifte inkomstenbelasting. Ook wanneer u zelf uw belastingzaken regelt, kunt u bij ons terecht met uw vragen. Kom met ons in contact voor meer informatie.

De daadwerkelijke hoogte van de meewerkaftrek is een percentage van de winst. Maakt de ondernemer geen winst (of zelfs verlies), dan bestaat er geen mogelijkheid om de meewerkaftrek te kunnen toepassen. De uren zoals in onderstaande tabel omschreven zijn ook van toepassing indien de onderneming slechts gedurende een deel van het jaar heeft bestaan, zoals in het geval van de opstart-/beginfase.
Van meewerken is sprake, indien de partner activiteiten verricht in de onderneming. Een voorbeeld hiervan is; het bijhouden van de administratie van de onderneming, het aannemen van de telefoon en het regelen van de zakelijke afspraken. Werkzaamheden die de gebruikelijke bijstand die echtelieden elkaar zijn verschuldigd, niet te boven gaat, vallen niet onder het begrip meewerken. Waar de exacte grens ligt, is in de praktijk veelal moeilijk te bepalen. Ook ongehuwd samenwonende partners kunnen een beroep doen op de meewerkaftrek, als zij fiscale partners van elkaar zijn. De meewerkende partner heeft geen recht op de arbeidskorting voor de meegewerkte uren. Merk op dat de meewerkaftrek een aftrek is op de winst van de ondernemende partner en niet wordt belast bij de meewerkende partner. 

Tabel meewerkaftrek 2018

aantal meegewerkte uren

meewerkaftrek

bij 1750 uren of meer

4% van de winst

tussen 1225 uren en 1750 uren

3% van de winst

tussen 875 uren en 1225 uren

2% van de winst

tussen 525 uren en 875 uren

1,25% van de winst

minder dan 525 uren

geen meewerkaftrek

Rekenvoorbeeld

Een ondernemer maakt een jaarwinst van €40.000. Zijn/haar partner heeft 1000 uur meegewerkt in zijn onderneming, en daar een beloning van €3.000,- voor ontvangen. De ondernemer mag zijn/haar fiscale winst met 2% verlagen. Dat houdt in dat de ondernemer niet over €40.000 inkomstenbelasting hoeft te betalen, maar over €39.200. Dit is een belastingkorting van €800,-. De €3.000 is namelijk niet belast bij de partner. 

De meewerkaftrek bij meerdere ondernemingen

Indien de ondernemer meerdere ondernemingen heeft, en de partner in al deze ondernemingen meewerkt, moeten alle uren die de partner voor de verschillende ondernemingen heeft meegewerkt bij elkaar worden opgeteld. Dit geldt ook voor de vaststelling van de (jaar)winst van de onderneming(en) waarop het meewerkaftrekpercentage wordt toegepast. Winsten van ondernemingen, waarin de partner niet heeft meegewerkt, blijven volledig buiten beschouwing voor de berekening van de meewerkaftrek.

Meewerkaftrek toepassen of reële beloning?

Partners zijn niet verplicht te kiezen voor de meewerkaftrek. Een andere optie is om een salaris te betalen aan de partner. Dit salaris is aftrekbaar bij de ondernemer, en belast bij de verkrijger (de partner). Dit laatste wordt een reële arbeidsbeloning genoemd. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan dient te worden voldaan:

  • De beloning dient ten minste € 5000, te bedragen.
  • De overeengekomen beloning moet ook daadwerkelijk zijn uitgekeerd.
  • De hoogte van de beloning moet net zo hoog (of laag) moeten zijn als dat de ondernemer een normaal personeelslid zou betalen.

 

Wanneer de meewerkende partner minder dan € 5000 vergoeding ontvangt, kan dit bedrag niet van de winst van de onderneming worden afgetrokken en geldt dus de mogelijkheid van meewerkaftrek. Bij de partner wordt dit bedrag dan ook niet als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking genomen en ook niet als loon.

De ondernemer zal voor zichzelf een afweging moeten maken of hij/zij kiest voor de meewerkaftrek of de reële beloning. Bij hogere winsten en een groot aantal uren dat de partner meewerkt is de reële arbeidsbeloning (salaris) voordeliger, aangezien dat volledig aftrekbaar is bij de ondernemer. In het geval de partner niet fulltime meewerkt of de winst relatief laag is, dan is over het algemeen de meewerkaftrek voordeliger.

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen