fbpx

Archief

  1. Home
  2. Informatiebank
  3. Thema
  4. Belasting op 2e huis in Italië

Belasting op een 2e huis in Italië, hoe zit dat?

Een 2e (vakantie)woning in het Italië is voor veel Nederlands een droom. Voor de mensen die deze droom waar kunnen maken is het belangrijk om te weten hoe de belastingen in Italië werken. In dit artikel benoemen we de belangrijkste Italiaanse belastingen waarmee u te maken krijgt bij aankoop, bezit en overdracht van een tweede woning. Van belang bij de informatie in deze tekst is dat u de woning hoofdzakelijk voor eigen gebruik houdt en niet structureel verhuurt.

Inkomstenbelasting in Italië

Voor de inkomstenbelasting geldt een eigenwoningforfait als inkomen uit de Italiaanse woning. Dit fictieve/forfaitaire inkomen wordt afgeleid van de kadastrale waarde. Het forfaitaire inkomen uit tweede woningen bestemd voor eigen gebruik wordt met een derde verhoogd. Als de woning (ook) wordt verhuurd, is het belastbare inkomen het hoogste bedrag van de forfaitaire huurwaarde en het werkelijke huurinkomen.

Bij het bepalen van het werkelijke huurinkomen wordt een kostenaftrek toegestaan van ten hoogste 5% van de bruto huuropbrengst. Het inkomstenbelastingtarief loopt op van 23% tot maximaal 43% (peildatum 2019).

Tarieven inkomstenbelasting Italië

tarieven box 1 Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tarieven worden verhoogd met een regionale opslag. Die varieert van 1,23% tot 3,33%. Daarnaast kunnen nog gemeentelijke en provinciale opslagen van toepassing zijn. Die kunnen oplopen tot 0,9%.

Overdrachtsbelasting Italië

Net als Nederland kent ook Italië overdrachtsbelasting. Bij aankoop betaalt de koper 9% overdrachtsbelasting over de overdrachtsprijs. Verder zijn er 2 vaste bedragen verschuldigd van elk 50 euro voor hypotheek- en kadasterbelasting. Wanneer de Italiaanse woning door schenking of vererving overgaat, hoeft de verkrijger cq. ontvanger geen overdrachtsbelasting te betalen. De overige belastingen (hypotheek- en kadasterbelasting) blijven wel van toepassing.

Belasting bij verkoop 2e huis Italië

Verkoopt u uw Italiaanse woning binnen 5 jaar met winst? Dan moet u over de verkoopwinst 20% inkomstenbelasting betalen. In het belastingverdrag tussen Italië en Nederland staat dat Italië een dergelijke belasting mag heffen van inwoners van Nederland. De (belaste) winst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de aankoopprijs. De eventuele verkoopkosten mag u van de verkoopprijs aftrekken. Ook de koperskosten – en zelfs de kosten van een verbouwing – mag u bij de aankoopprijs optellen. Hierdoor wordt de eventuele winst verlaagd.

Geen belasting bij vererving of schenking

Wanneer er sprake is van vererving of schenking van de woning is deze vermogenswinstbelasting niet verschuldigd. Voor de verkrijger(s) van de woning gaat dan een nieuwe bezitstermijn (5 jaar) van start. Als erfgenamen de woning verkopen kort nadat ze deze hebben geërfd hoeven ze geen vermogenswinstbelasting meer te betalen, uitgaande van dat de waarde in de periode tussen verkrijging en verkoop niet is gestegen.

Verkoopt u de woning na een periode van 5 jaar (of langer)? Dan hoeft u in zijn geheel geen rekening te houden met deze belasting.

Onroerendezaakbelasting in Italië

Op gemeentelijk niveau wordt onroerendezaakbelasting geheven. Basis voor de heffing is de kadastrale huurwaarde plus 5%. En vermenigvuldigd met een factor tussen 55 en 160, afhankelijk van het gebied waar de woning gelegen is. Het algemene tarief bedraagt 0,76%. Het kan zijn dat deze percentages afwijken per gemeente. Informeer hiervoor bij de betreffende gemeente.

Hoe verwerkt u uw 2e huis in Italië in de belastingaangifte?

Als inwoner van Nederland moet u al uw bezittingen en schulden opgeven in box 3. Dat is niet anders voor uw (eventueel aanstaande) Italiaanse woning. Italië heft geen vermogensbelasting, maar Nederland heeft met Italië in een belastingverdrag afgesproken dat Italië over de Italiaanse woning inkomstenbelasting mag heffen. U kunt daarom in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting vragen om vermindering van box 3 (inkomsten)belasting, omdat er feitelijk in Italië al is belast. De vermindering betreft het aan het Italiaanse vermogen  (waarde minus eventuele schulden in verband met de Italiaanse woning) toe te rekenen deel van de box 3-heffing. Daartoe deelt men het in de rendementsgrondslag begrepen Italiaanse vermogen door de totale rendementsgrondslag, en vermenigvuldigt deze breuk met de te berekenen box 3-heffing vóór de vermindering.

Erfbelasting in Italië (successierechten)

Een buitenlander die een 2e huis in Italië nalaat, moet hierover erfbelasting betalen in Italië. Net zoals in Nederland mogen (eventuele) hypotheekschulden in mindering worden gebracht op de heffingsgrondslag. In beginsel geldt de marktwaarde van de woning als basis, maar als de kadastrale waarde lager is kan van deze waarde worden uitgegaan. Italiaans onroerend goed waaraan een bijzondere culturele waarde wordt toegekend, wordt onder voorwaarden voor 50% vrijgesteld.

Nederland heft erfbelasting over alles wat een inwoner van Nederland nalaat, inclusief vermogen in het buitenland. Zo ontstaat in beginsel dubbele heffing, aangezien hier niks over is opgenomen in het verdrag tussen Nederland en Italië. Dit kan voorkomen worden door (in dit geval) uw erfgenamen een beroep te laten doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. De tarieven voor erfbelasting zijn in Italië lager dan in Nederland, wat heffing aldaar gunstiger maakt.

Wanneer de echtgenoot (een aandeel in) de Italiaanse woning erft, geldt in Italië een vrijstelling van €1.000.000. Ook bloedverwanten in rechte lijn, zoals (klein)kinderen en (groot)ouders, hebben in Italië een vrijstelling van €1.000.000 per persoon. Gezien de relatief hoge vrijstelling wordt er in de praktijk vaak geen erfbelasting geheven voor buitenlands belastingplichtigen. Bedraagt het erfdeel meer dan het vrijgestelde bedrag? Dan betalen zij over het meerdere een vast tarief van 4%. Overigens wordt een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht wordt in Italië niet erkend. Voor de erfbelasting vallen zij in de groep van overige verkrijgers.

Broers en zussen hebben een vrijstelling van €100.000 per persoon en betalen een vast tarief van 6% over het meerdere. Het tarief van 6% geldt ook voor overige bloed- verwanten tot in de 4e graad en voor aanverwanten tot in de 3e graad; voor hen geldt echter geen vrijstellingsbedrag.

Overige verkrijgers betalen 8% over hun gehele verkrijging, zonder vrijstelling.

Kom in contact

Overweegt u om een 2e woning aan te schaffen in Italië, of bent u reeds in het bezit? Wij helpen u graag verder met fiscale issues. Neem contact met ons op.

Is dit artikel nuttig?